Algemene verordening gegevensbescherming

Vliegtuig te laat, gevestigd aan Deventerpad 41 te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vliegtuigtelaat.nl

Laan de VOC 252 te Almere, telefoon +31643099100

V.W.O. Misiedjan is de Functionaris Gegevensbescherming van Vliegtuig te laat Hij is te bereiken via vliegtuigtelaat@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vliegtuig te laat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

- Uw vluchtgegevens zoals staan vermeld op uw ticket

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vliegtuigtelaat@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vliegtuig te laat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om onze diensten bij u af te leveren

- Vliegtuig te laat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vliegtuig te laat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vliegtuig te laat) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vliegtuig te laat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > wetgeving Belastingdienst

Personalia > 7 jaar > wetgeving Belastingdienst

Vluchtgegevens > 7 jaar > wetgeving Belastingdienst

Betalingen > 7 jaar > wetgeving Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Vliegtuig te laat deelt uw persoonsgegevens met uw luchtvaartmaatschappij omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vliegtuig te laat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Vliegtuig te laat uw persoonsgegevens verstrekken aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Luchtvaart. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Doel van het verstrekken van uw gegevens aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Luchtvaart, is om te laten onderzoeken of de vertraging of annulering van uw vlucht ten gevolgde is van buitengewone omstandigheden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vliegtuig te laat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vliegtuig te laat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vliegtuigtelaat@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vliegtuig te laat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vliegtuig te laat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vliegtuigtelaat@gmail.com

Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens en vluchtgegevens

Vliegtuig te laat dient de beschikking te hebben over uw persoonsgegevens en vluchtgegevens omdat er anders geen aanvraag om compensatie bij de luchtvaartmaatschappij kan worden ingediend. Tevens bent u verplicht een kopie van uw paspoort te verstrekken. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze verstrekte informatie dient, samen met de ondergetekende Overeenkomst en Volmacht, als bewijs dat u Vliegtuig te laat toestemming heeft gegeven om namens u de aanvraag om compensatie in te dienen. Indien u deze informatie niet verstrekt kan er niet namens u een aanvraag om compensatie worden ingediend bij uw luchtvaartmaatschappij en kan de uitvoering van de overeenkomst niet plaatsvinden. De door u verstrekte informatie wordt gebruikt ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen in en buiten Europa. Dit al naar geland waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd.

Gerechtvaardig belang

Vliegtuig te laat verwerkt uw persoongegevens, adres en woonplaats, uw kopie van uw paspoort, uw vluchtgevens en banknummer op grond van een gerechtvaardig belang, namelijk een commercieel belang.