Algemene voorwaarden Vliegtuig te laat

Artikel  1 - Algemeen

Passagier/opdrachtgever/cliënt: de natuurlijke persoon welke zich door Vliegtuig te laat laat vertegenwoordigen bij de luchtvaartmaatschappij.
Opdrachtnemer: Vliegtuig te laat te Almere. Inschrijving Kamer van Koophandel 63464004.
Luchtvaartmaatschappij: de commerciële organisatie waar passagier een verbintenis mee heeft in de vorm van een vliegticket en waar passagier de vertraging, annulering of instapweigering heeft ondervonden.
Compensatie: op grond van de EG Verordening 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad  vastgestelde vergoeding waarop een passagier recht heeft in verband met instapweigering, annulering en vertraging.
Buitengewone omstandigheden: indien de luchtvaartmaatschappij niet verwijtbaar schuldig is aan de instapweigering vertraging en of annulering van de vlucht. Buitengewone omstandigheden staan benoemd in de conceptlijst van het NEB. De handhavinginstantie bepaalt in hoeverre er sprake is van door de luchtvaartmaatschappij aangevoerde buitengewone omstandigheden.
Aanvraag:  de officiële vraag van passagier(s) aan Vliegtuig te laat om de aanvraag om compensatie op grond van EG 261/2004 namens passagiers te laten uitvoeren bij de luchtvaartmaatschappij en waarbij passagier(s) akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Vliegtuig te laat.
Volmacht: de schriftelijke toestemming van passagier die hij of zij verleent aan Vliegtuig te laat om zich gedurende de tijd dat dit nodig is te laten vertegenwoordigen bij de luchtvaartmaatschappij en de toestemming om vastgestelde compensatie in verband met annulering/vertraging van een vlucht of bij een instapweigering en eventuele andere vergoedingen in de vorm van geld of reisbonnen of andere diensten te incasseren.
Overeenkomst: de aanmelding via de website van Vliegtuig te laat en/of de schriftelijke verklaring van passagier waarin hij of zij de overeenkomst aangaat met Vliegtuig te laat om zich te laten vertegenwoordigen bij de luchtvaartmaatschappij en waarin passagier door middel van ondertekening aangeeft zich met de algemene voorwaarden te verbinden. Vliegtuig te laat is bevoegd zelf te bepalen met wie er een overeenkomst tot stand komt.
No cure no pay: indien de luchtvaartmaatschappij niet tot een betaling van een compensatie overgaat zijn er geen kosten verbonden aan de door Vliegtuig te laat verrichtte diensten.
Uitvoeren overeenkomst: Vliegtuig te laat zal, na ontvangst van alle benodigde bewijsstukken, geheel naar eigen inzicht het verzoek om compensatie afhandelen en alle voorhanden middelen gebruiken om tot een uitbetaling van de vastgestelde compensatie te komen. De procedure op grond van de no cure no pay overeenkomst wordt gevolgd tot en met de klacht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Eventuele procedures na de klacht bij de Inspectie vallen buiten de no cure no pay overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen geldt de no cure no pay systematiek.
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand zodra opdrachtgever de aanvraag via de website indient bij Vliegtuig te laat. Vliegtuig te laat zal passagier per e-mail regelmatig informeren over de stand van zaken aangaande de aanvraag om compensatie bij de luchtvaartmaatschappij.

Artikel  2 - Verplichtingen van de passagier

Passagier c.q. opdrachtgever zal alle gevraagde en ongevraagde informatie welke van belang zijn ter verkrijging van de vastgestelde compensatie en de afhandeling van de aanvraag om compensatie door Vliegtuig te laat direct overleggen aan Vliegtuig te laat zijnde de opdrachtnemer.
Passagier vrijwaart Vliegtuig te laat van alle aanspraken van derde(n) als gevolg van niet correcte mededelingen en of verstrekte gegevens en of informatie.
Passagier dan wel door passagier gemachtigde derden heeft geen mondelinge, schriftelijke of electronische communicatie (meer) met de luchtvaartmaatschappij aangaande de aangevraagde compensatie. Alle communicatie aangaande het aanvragen van de compensatie lopen via Vliegtuig te laat. Het is niet toegestaan de claim over te dragen aan derden.

Artikel  3 - Tarieven

Het no cure no pay-tarief bedraagt 19% (inclusief BTW) over de vastgestelde compensatie en of de eventuele overige vergoedingen en of schadeloosstellingen door de luchtvaartmaatschappij. Bij de doorbetaling van de compensatie aan opdrachtgever zal door Vliegtuig te laat dit bedrag worden ingehouden en met een nota worden gespecificeerd.

Artikel  4 - Uitbetaling ontvangen gelden en overige vergoedingen

Alle betalingen en vouchers afkomstig van de luchtvaartmaatschappij ten behoeve van de passagier zullen, onder aftrek van de overeengekomen bemiddelingskosten, op de door de eerste passagier opgegeven bankrekening (IBAN) worden gestort. Eventuele vergoedingen in natura (reistickets ed) worden doorgestuurd aan passagier. Alle door de passagier rechtstreeks ontvangen vergoedingen en of reisbonnen dienen terstond bij Vliegtuig te laat te worden gemeld. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de luchtvaartmaatschappij. Banktransactiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel  5 - Beëindiging overeenkomst en berekening kosten

Beëindiging overeenkomst:

  1. nadat de luchtvaartmaatschappij is overgegaan tot betaling van de vastgestelde compensatie.
  2. er sprake is van buitengewone omstandigheden op grond waarvan de luchtvaartmaatschappij niet tot het betalen van de vastgestelde compensatie verplicht is.
  3. passagier de overeenkomst verbreekt.
  4. de passagier of door passagier gemachtigde derden direct contact opneemt c.q. onderhoudt met de luchtvaartmaatschappij.
  5. passagier niet reageert op verzoeken om bewijsstukken te overleggen. Passagier zal twee maal verzocht worden de benodigde bewijsstukken te overleggen.
  6. passagier de overeenkomst binnen de wettelijk vastgestelde tijd na het indienen van de aanvraag heeft beëindigd. De aanvraag dient schriftelijk en aangetekend te geschieden op het adres van Vliegtuig te laat. De wettelijke termijn waarbinnen passagier kosteloos de aangegane overeenkomst kan ontbinden bedraagt twee weken.
  7. passagier zelf bij de luchtvaartmaatschappij, na het indienen van de aanvraag bij Vliegtuig te laat, alsnog een aanvraag om compensatie indient of voor de aanvraag bij Vliegtuig te laat al heeft ingediend en de aanvraag bij Vliegtuig te laat niet binnen de wettelijke termijn opzegt.

 

Berekening kosten

 

De kosten welke worden berekend (voor situaties genoemd onder artikel 5-3, 5-4, 5-5, 5-7) zijn 9,5% van de verwachte compensatie indien er door Vliegtuig te laat nog geen aanvraag is ingediend bij de luchtvaartmaatschappij en 19% indien Vliegtuig te laat de aanvraag om compensatie bij de luchtvaartmaatschappij heeft ingediend. Van deze kosten zal een nota aan passagier worden verzonden.

 

Artikel  6 - Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal door Vliegtuig te laat strikt worden nagekomen. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter verkrijging van de vastgestelde compensatie. Op website van Vliegtuig te laat staat een privacyverklaring conform de AVG.
Het door de passagier verstrekte kopie paspoort en of ander geldig legitimatiebewijs zal alleen worden gebruikt ter verkrijging van de vastgestelde compensatie bij de aangegeven luchtvaartmaatschappij. Indien passagier de kopie van het paspoort niet conform de regels onbruikbaar heeft gemaakt zal Vliegtuig te laat dit voor de passagier doen. De twee dataregels onder aan het paspoort dienen onleesbaar te worden gemaakt. Tevens dienen de foto's in het paspoort te worden afgedekt zodat deze niet zichtbaar meer zijn.

Artikel  7 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

Vliegtuig te laat is niet aansprakelijk voor de door de luchtvaartmaatschappij genomen besluiten op de aanvraag van de vastgestelde compensatie.
Vliegtuig te laat is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke is ontstaan indien passagier onjuiste informatie verstrekt welke door Vliegtuig te laat wordt gebruikt ter verkrijging van de vastgestelde compensatie.
Passagier vrijwaart Vliegtuig te laat voor eventuele aanspraken van derde(n) die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.